Välkommen till Årröds Boställe

& familjen AndersenEnligt Skånes Rekognosceringskarta 1812-20 ska S Årröds by ha legat på platsen där Bostället idag ligger. Byns äldsta skriftliga belägg är 1419 enligt Ortnamnsarkivet i Lund, Upptagen som by i Prästrelationerna* 1624 som Boställets gårdstomt eller Årröds gamla bytomt. Men en del av tomten är fornminnesmärkt så det har betydligt tidigare varit en kulturbygd.

Gården har idag ca 70 tunnland fördelat på skog, åker och bete. I söder går gränsen längs med Vramsån, vilken är klassad som ett Natura 2000-område och är av nationellt intresse eftersom det hyser flera värdefulla naturmiljöer.

I vattendraget har samtliga sju inhemska musselarter påträffats, därutöver har även andra värdefulla arter noterats i och intill vattendraget, bl.a. havsöring, ål och kungsfiskare.


I dag är gården en hästgård men har tidigare haft mjölkkor och fler djur. Gården ligger i Gärds Härad. Vägen har under lång tid gått förbi här och den gamla stenbron över bäcken från Djurröd finns kvar.

Under 1600 talet och Karl den XI:s tid infördes indelningsverket för att man genom naturahushållning skulle kunna avlöna statligt anställda, främst inom armén och marinen. Boställen var gårdar som innehades av statliga ämbetsmän. Jordbruksboställen bestod av kronans eller kyrkans jordbruksfastigheter och gav inte endast boställsinnehavaren en bostad utan även en avlöning genom den inkomst som jordbruket gav. Jordbruksboställen indelades i civila för civila ämbetsmän, framför allt landshövdingar, kronofogdar, häradsskrivare, lagmän och häradshövdingar; militära för den indelta arméns officerare och underofficerare; ecklesiastika för biskopar, präster och en del klockare. Systemet avvecklades under slutet av 1800 talet och i början av 1900 talet.

 

Årröds boställe var ett Kronolänsmansboställe och här bodde länsmannen. De gamla häktesrummen finns fortfarande kvar, där kunde man förvara en buse intill avtransport till tinget. Tyvärr finns inte de gamla protokollen och handlingarna kvar.


Före skiftesreformen under 1800 talet låg Årröds by här. Men när man skiftade marken flyttades bokstavligen de andra gårdarna ut till de nya markerna. De två gårdarna nordost om gården har legat på denna platsen.


Under 60-talet styckades det av en del tomter för sommarhus, de flesta av dem har i dag blivit åretruntbostäder.

Tidigt 1970 tal revs en av de äldre byggnaderna (förmodad den första gårdsbyggnaden) med bakugn för att ge plats åt en förlängning av huset i nordlig riktning samtidigt som man startade upp ett kollektiv. Det blev inte så långvarigt.

 

* Prästrelationerna från Skåne och Blekinge av år 1624. Utg. av John Tuneld. Lund. 1934. ( Skr. utg. av Kungl. hum. vetenskapssamfundet i Lund. XVIII.).


Vi som bor här har rest mycket och bott på många hotell eller andra boenden, Genom åren har mycket erfarenhet  och intryck samlats och vi vill idag ge tillbaka lite i känsla och det vi själva tycker om. Man skall kunna varva ner, stanna upp i nuet och ladda batterierna.


Vi vill att ni ska känna av den genuina känslan som finns på gården och hos oss.

Vi arbetar med lokal- och närproducerade råvaror. I vårt arbete tänker vi på hållbarhet. Då vi lever så nära naturen värnar vi även om den.